Opdrachtgevers

Leegstandsbeheer

bij leegstand

leegstandsbeheer Antikraak

Waarom leegstandsbeheer / antikraak?

Antikraak is een vorm van beveiliging voor leegstaand vastgoed. Al vanaf dag 1 van leegstand loopt je vastgoed namelijk risico. Door tijdelijke bewoners of gebruikers te plaatsen wordt je object beschermd. Onnodige schadeposten door bijvoorbeeld kraak, diefstal en verweer worden door AANDACHT geminimaliseerd. Er zijn ook andere manieren te bedenken om je object te beschermen. Andere mogelijkheid is beveiligingscamera’s inzetten of kiezen voor een bewakingsteam. Een voordeel van plaatsing van bewoners en gebruikers is echter dat er sociale, maatschappelijke en economische meerwaarde in het vastgoed en gebied ontstaat. Aandacht kan u daar alles over vertellen.

Hoe werkt antikraak?

Komt uw pand leeg te staan dan proberen we het zo snel mogelijk op te vullen. Afhankelijk van het soort gebouw kunnen we tijdelijke bewoners plaatsen of een tijdelijke werkplek bieden aan zelfstandig ondernemers. Het zijn altijd flexibele mensen die op de hoogte zijn van het feit dat hun verblijfsduur onzeker is. Ze verblijven in uw pand op basis van een bruikleenovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat er een wederzijdse opzegtermijn is van 28 dagen. Dat is meteen een verschil met tijdelijke verhuur. De duur van de overeenkomst staat van tevoren niet vast. De periode van antikraak loopt door tot u de overeenkomst stopzet. Is de opzegtermijn verstreken dan geven wij het beheer van het pand weer terug. U kunt ervan uitgaan dat wij het pand in dezelfde staat opleveren als waarin wij het in beheer genomen hebben. Vervolgens kunt u het dan gebruiken voor de uiteindelijke bestemming, bijvoorbeeld verkoop, verhuur, transformatie of renovatie/sloop. Antikraak is voor u als pandeigenaar een mooie manier om uw gebouw te beschermen. Voor bewoners en gebruikers is dit een leuke kans om goedkoop op een bijzondere plek te wonen of te werken.

Vastgoed management

win win

Vastgoedbeheer levert je meer rendement op

AANDACHT. ziet vastgoedbeheer als een integraal tussen huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten. Vastgoedbeheer van de vastgoed portefeuille kost veel tijd en aandacht, vaak meer tijd dan je lief is. Het vervangen van een kapotte ruit, het onderhouden van de tuin en het ontdekken en oplossen van technische storingen. Het is slechts en greep uit de werkzaamheden waar je als eigenaar mee geconfronteerd kan worden. Ook liften, alarminstallaties en sprinklers hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig. Dat geldt niet alleen voor leegstaande objecten, maar ook voor objecten die volop in gebruik zijn. De kans op schade en waardevermindering door verval en verwaarlozing is zeer reëel. Goed onderhoud van vastgoed is dan ook altijd noodzakelijk.

Nu snappen wij bij AANDACHT. het volgende, er zijn dagelijkse vastgoed taken waar meer aandacht aangegeven dient te worden dan bij leegstaand vastgoed. Door de samenwerking met AANDACHT. aan te gaan creëren wij een win-win situatie voor ieder project.

Facility management

voor waardebehoud vastgoed

Waarom Facility Management!

Leegstaand vastgoed kost je vaak meer tijd dan je lief is. Het voorkomen van kraak en vandalisme, de beveiliging van het object of bouwterrein en technische storingen verhelpen. Het is maar een greep uit de zaken waar je rekening mee moet houden als je leegstand in de portefeuille tegen komt. AANDACHT. facility management neemt je dit allemaal graag uit handen. Wij bieden een totaalpakket van leegstandsbeheer- en onderhoudsdiensten aan. Dankzij ons facility management wordt die kapotte ruit gewoon vervangen, de tuin netjes onderhouden, afval afgevoerd en worden technische storingen tijdig ontdekt en verholpen. Leegstaande object blijft hierdoor in goede staat waardoor er van waardeverlies geen sprake zal zijn. Daarnaast behoudt het een representatieve uitstraling, wat helpt bij het vinden van een nieuwe huurder of koper van het object.

De AANDACHT. regio technische dienst organiseert alle mogelijke facilitaire diensten. Naast het verhelpen van storingen, helpt zij onder andere bij het sleutelbeheer, de ontruiming & schoonmaak en het uitvoeren van een brandveiligheidsscan. Ook het tijdelijk inzetten van opzichters, wijk- of complexbeheerders, woonconsulenten of technische medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Onze aandacht adviseurs vertellen daarnaast graag hoe je kosten kunt besparen in je object met behulp van de energiebesparingsscan.

De voordelen van facility management door AANDACHT. technische dienst op een rij

Beveiliging Vastgoed

‘de beveiliging van vastgoed heeft onze prioriteit’

Beveiliging management van vastgoed en bouwplaats

Beveiliging van vastgoed of bouwterrein tegen kraak, vandalisme en diefstal.

Staat vastgoed leeg of is een bouwterrein buiten werktijd onbeschermd? Al vanaf eerste dag van leegstand loopt leegstaand vastgoed risico. Jaarlijks verliezen bedrijven miljoenen Euro’s aan diefstal van spullen en de gevolgen van een gekraakt object. Niet alleen het gemis aan meegenomen bezit kost geld, wat te denken aan de vertragingen die processen oplopen omdat je juiste materialen of middelen niet op tijd voorhanden zijn. Of omdat ontruiming van een gekraakt object toch zo minimaal 8 weken kost. Beveiliging van je onbeheerde terrein of lege gebouw minimaliseert de risico’s op schade door kraak en diefstal. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Door een klein bedrag te investeren in een goede bewaking voorkomt je hoge schadeposten. Soms is beveiliging door tijdelijke bewoning geen optie omdat het terrein of object zich daar niet voor leent. Daarom bieden we alternatieve oplossingen voor voor de beveiliging. 

Voor elke fase van leegstand een passende oplossing

Of uw vastgoed of bouwterrein nu voor korte of langere termijn bloot staat aan gevaren, passende beveiliging is altijd mogelijk. AANDACHT leegstandsbeheer is een erkend beveiligingsbedrijf. We leveren een breed pakket aan diensten voor het veilig stellen van uw vastgoed of terrein. Wilt u voorkomen dat materialen van uw bouwterrein gestolen worden? Dan is wellicht AANDACHT BEVEILIGING iets voor u. Heeft u kortdurige leegstand? Zoekt u een oplossing voor uw onbewoonbare pand? Er is altijd een passende oplossing om uw leegstaande vastgoed te beschermen.

Hoe maakt je de juiste keuze voor beveiliging? Eerst luisteren, dan beveiligen.
Er zijn een heleboel aanbieders op de markt Hoe weet u nou zeker dat u een goede keuze maakt? In ieder geval bent u bij AANDACHT.verzekerd van de volgende kwalificaties, regionale aanweigheid van de organisatie.

Erkend met Keurmerk Beveiliging.
Onze adviseur AANDACHT. Beveiliging geeft graag advies op maat. Maak nu een afspraak op locatie zodat je niet langer risico’s loopt op diefstal of vandalisme.

Right to Challenge

“Daag me uit”

Artikel 2.6.7 Wmo – Lid 1 en 2

AANDACHT de knelpunten welke gemeenten ervaren bij het invullen van Right to Challenge en wat zij nodig hebben om eventuele knelpunten op te lossen.

Artikel 1

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden worden bepaald waaronder ingezetenen en maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het beleid kunnen worden betrokken, het uitvoeren van taken van het college op grond van deze wet daaronder begrepen.

Artikel 2

In de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt bepaald: a. welke eisen gelden voor het door ingezetenen en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken van het college; b. op welke wijze en aan de hand van welke criteria de effecten worden geëvalueerd
De gemeenten die bezig zijn met Right to Challenge, alsmede hoe dit is verankerd in het gemeentelijke beleid. Circa 10% van de Nederlandse gemeenten heeft initiatieven genomen / aangekondigd voor het invoeren van een Right to Challenge achtige aanpak. Met 23 gemeenten zijn op ambtelijk niveau (telefonische) gesprekken gevoerd over Right to Challenge in relatie tot Wmo 2015. De gemeenten geven aan stapsgewijs te willen verkennen en experimenteren hoe Right to Challenge kan worden toegepast in de eigen gemeente. Er is bij de meeste ondervraagden geen behoefte aan een Algemene Maatregel van Bestuur waarin landelijk eisen worden gesteld aan het door bewoners en maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van Wmo taken.
AANDACHT voor kansen Right to Challenge. Als kansen van Right to Challenge worden onder meer genoemd: bewoners krijgen de kans om zelf de kwaliteit van welzijn en zorg in te vullen; zij krijgen de mogelijkheid om aanspraak te maken op een deel van de beschikbare budgetten; verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg, met nieuwe combinaties tussen formele en informele hulp; leveranciers voor zorg en welzijn worden gestimuleerd om meer vanuit bewoners te gaan werken.
De knelpunten welke gemeenten ervaren bij het invullen van Right to Challenge en wat zij nodig hebben om eventuele knelpunten op te lossen. Veel gemeenten hebben behoefte aan aanvullende informatie en kennis om (potentiële) knelpunten op te lossen, o.a. over de mate van sturing door bewoners bij welzijns- en zorgtaken, de veranderende rol van de gemeente, het al dan niet werken met kwaliteitscriteria waaraan maatschappelijke initiatieven zouden moeten voldoen. Op de korte termijn speelt de relatie tussen bewonersinitiatieven en het opstarten van inkooptrajecten. Diverse gemeenten geven aan gezamenlijke kennisontwikkeling en uitwisseling van informatie zinvol te vinden en willen hierover ook in gesprek met het Ministerie van VWS.
Nagaan of er succesvolle en minder succesvolle voorbeelden zijn van challenges (in voorbereiding) in Nederland. Er wordt een aanpak beschreven voor de toepassing van Right to Challenge, mede gebaseerd op de ervaringen in Engeland. Aansluitend worden voorbeelden behandeld van projecten hoe wordt omgegaan met challenges op het gebied van welzijn en zorg. De meeste voorbeelden in gemeenten bevinden zich in een beginstadium.

WhatsApp chat